• Smak i tradycja.

  Od lat współpracujemy z piekarnią, która zaopatruje nasze sklepy.

 • To nie jest pieczywo z hipermarkeu!

  Sprawdzone i tradycyjne receptury zapewniają wspaniały smak i jakość uznaną przez rzesze stałych klientów.

 • Zawsze świeże

  Wieloletnia współpraca z lokalnymi producentami, to gwarancja jakości.

 • Zawsze smaczne

  Wieloletnia współpraca z lokalnymi producentami, to gwarancja jakości.

 • Z polskich szklarni, pól i sadów

  Działamy na terenach rolniczych - to jest nasz atut, który wykorzystujemy!

Kalendarium 1912-1927

     Ten tekst, to zawartość zachowanych w archiwach protokołów z posiedzeń Zarządu, Rad Nadzorczych oraz Zebrań Członków Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywców. Lektura tekstu z pewnością wprowadzi czytelnika w klimat tamtych lat.

9 września 1912 roku

Protokół

     Dnia 9 września 1912 roku, w domu parafialnym we wsi Moszczenica, na podstawie zatwierdzonego przez Pana Gubernatora Piotrkowskiego Statutu (Regulaminu) Moszczenickiego Związku Konsumentów, odbyło się organizacyjne Zebranie Społeczności. Zebranie otworzył ksiądz Wincenty Matuszewski.Statut przeczytał i znaczenie poszczególnych paragrafów wyjaśnił p. Bugajski. Następnie przystąpiono do zapisów na członków Związku. Zapisało się 107 osób, którzy byli obecni do końca zebrania. Odnośnie paragrafu „3” większością głosów postanowiono (zdecydowano) sprzedawać produkty (towary) tylko za pieniądze własne. Zebranie Ogólne Członków wszystkimi głosami (jednogłośnie) upoważniło Zarząd , w przypadku potrzeby, do pożyczania pieniędzy, lecz nie w sumach, aby wszystkie dłużne zobowiązania nie przekraczały (przewyższały) połowy kapitału obrotowego.
     Ze względu na to, że nie wszyscy członkowie mogą od razu wpłacić 10-cio rublowy udział , Zebranie podzieliło go na dwie części: pierwszą połowę należy wpłacić przed 2 października, drugą –przed 2 listopada b.r. Liczbę (ilość) udziałów, które może posiadać jedna osoba, określono na 25. Zebrania Ogólne Członków powinny odbywać się 4 razy w roku: styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Zarząd ma prawo zaprowadzić (urządzić) sklep według swojego uznania. Budżet także (również_ pozostawia Zarządowi do uznania. Zebranie uważa za niezbędne przystąpienie do Związku Społeczności Konsumentów, znajdującego się w Warszawie.
Na członków Zarządu wszystkimi głosami (jednogłośnie) wybrano następujące osoby: Ksiądz Wincenty Matuszewski, Konstanty Kubik, Edward Rezler, Edward Leopold, Fryderyk Heinzel, Andrzej Góra i Józef Krawczyk.
Na kandydatów (zastępców członków): Adam Góra, Antoni Pawełczyk i Józef Dybała.
Do Komisji Rewizyjnej: Paweł Pecold, Oskar Paszke i Emil Germel.

Na tym zebranie zakończyło się.

Wieś Moszczenica, dnia 9 września 1912 r.
Podpisy:
Przewodniczący: - Ks. W.Matuszewski
Sekretarz - K.Kubik
Asesor - J.Rezler
Zarząd: ks. W. Matuszewski, - K.Kubik, J.Rezler, E.Germel, A.Góra.


17 września 1912

Protokół

     Wybrani przez Zebranie Ogólne Członków Moszczenickiego Związku Konsumentów 9 września b.r. do Zarządu, ks. W.Matuszewski, K.Kubik, J.Rezler, F.Germel, Andrzej Góra.
Zarząd na swoim posiedzeniu 17 września b.r. rozdzieliło między siebie zajęcia (funkcje) w następujący sposób : Przewodniczącym gospodarzem został wybrany (6 głosami za , 1 głos przeciwny) ksiądz W. Matuszewski, jego zastępcą- Andrzej Góra, sekretarzem- K.Kubik (6 głosów – za, 1 głos przeciwny), jego zastępcą J.Krawczyk, skarbnikiem – Ed. Rezler (6 głosami za, 1 –przeciw), jego zastępcą E. Lejpold.

Wieś Moszczenica, 17 września 1912 r. Podpisy: - Przewodniczący: ks. W.Matuszewski, - Sekretarz K.Kubik


5 grudnia 1912 roku

Protokół

Dnia 5 grudnia 1912 roku o godzinie czwartej po południu w Sali domu parafialnego we wsi Moszczenica, odbyło się zebranie ogólne Moszczenickiego Związku Konsumentów celem rozpatrzenia następujących spraw (kwestii, zagadnień):

 1. Liczebność stanu członków.
 2. Stan kasy na 2 grudnia b.r.
 3. Spis towarów, które powinny znajdować się w sklepie Społeczności.
 4. Umeblowanie sklepu.
 5. Na przewodniczącego wybrano ks. W. Matuszewskiego.
 6. Spis towarów i wykaz członków przedstawił K.Kubik. Zebranie potwierdza, że wykaz towarów w pełni odpowiada potrzebom naszych mieszkańców.
 7. Umeblowanie sklepu określi Zebranie.

Wieś Moszczenica, dnia 2 grudnia 1912 r. (podpis) Przewodniczący ks. W. Matuszewski


7 kwietnia 1913 roku

Protokół

Dnia 7 kwietnia b.r. w Sali domu parafialnego we wsi Moszczenica, po południu, odbyło się zebranie ogólne członków Moszczenickiego Związku Konsumentów z następującą problematyką porządkową:

 1. Wybór kierownictwa.
 2. Stan kasy do 20.04. 1913 r.
 3. Wystąpienie p. Bugajskiego.

Zebranie otworzył ksiądz W. Matuszewski, po czym na przewodniczącego zebrania wybrano Antoniego Sitka a na asesorów: Władysława Stanaszka i Konstantego Kubika. Stan kasy obecnym członkom przedstawił K. Kubik.
P. Bugajski w przystępny sposób, omówił teraźniejszą sytuację społeczeństwa konsumpcyjnego w Carskiej Polonii.

Wieś Moszczenica, dnia 7 kwietnia 1913 r. Podpisy: Przewodniczący – ks. W. Matuszewski; Sekretarz - K. Kubik


3 lutego 1915 roku

Pierwsze protokoły napisane po polsku

    Dnia 3 lutego 1915 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie p.p. Artura Stolbacha i Oskara Paszke, celem sprawdzenia rachunków, ksiąg kantornych, jak w ogóle całej działalności Stowarzyszenia Spożywczego w Moszczenicy.
Wszelkie czynności znalazła komisja rewizyjna zgodne z przepisami ustawy i bilans zeszłoroczny za rok 1914 zaakceptowała.
Podpisy: Oskar Paszke, Artur Stolbach.

     Dnia 4 lutego 1915 roku na posiedzeniu Zarządu, gospodarz sklepu Konstanty Kubik wskutek rozmaitych poważnych przyczyn, zgłosił swe wystąpienie z Zarządu. Zarząd wystąpienie to przyjąwszy wprowadził na jego miejsce kandydata Józefa Dybałę. Gospodarzem sklepu został wybranym Józef Krawczyk.

Podpisy: ks. W. Matuszewski, Józef Krawczyk, Oskar Reszke, Adam Góra.


1 kwietnia 1915 roku

Zarząd

     Dnia 1 kwietnia 1915 r., wskutek wystąpienia z Zarządu Józefa Krawczyka, którego powołano na sklepowego do Zarządu wstąpił Teodor Gasparo.

Podpisy: ks.W.Matuszewski, J.Dybała, Adam Góra, Pawełczyk, T.Gasparo, O.Reszke.


2 maja 1915 roku

Protokół Zarządu

Dnia 2 maja 1915 r. o godzinie 4 po południu w Domu Ludowym w Moszczenicy, odbyło się roczne Ogólne Zebranie z następującym porządkiem dziennym:

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 1914
 2. Kwestia dalszego istnienia sklepu
 3. Zatwierdzenie budżetu na rok 1915
 4. Wybór kandydatów
 5. Wolne wnioski

    Zebranie zagaił prezes Stowarzyszenia ks. Proboszcz Matuszewski. Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie p. O.Paszke, który przywołał na sekretarza K. Kubika, na asesorów Adama Górę i Teodora Gasparo.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia złożył ks. W. Matuszewski. Przyjęto takowe bez dyskusji. Punkt drugi porządku dziennego referuje również ks. Proboszcz W. Matuszewski. Wobec tego, że prowadzenie sklepu połączone jest z wielkimi trudnościami czy Zebranie nie uważa za odpowiednie działalności sklepu chwilowo zawiesić lub też zupełnie zwinąć. Za utrzymaniem sklepu przemawiają K. Kubik, Grabowska, O. Paszke. Zdanie to podzielają prawie wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Budżet na rok 1915 w sumie 975 rb. z prawem przekroczenia go o 15 %. Zebranie zatwierdza jednogłośnie.

Na kandydatów wybrano Franciszka Walasika i Jana Sumę, pierwszego 29-ma głosami, drugiego 41 głosami. Ustępującego ks. W.Matuszewskiego uproszono, by pozostał nadal w Zarządzie na co się ks. Proboszcz Matuszewski zgodził.
Wniosków żadnych członkowie nie zgłaszali.
Moszczenica 2 maja 1915 r.

Podpisy: O. Paszke, K. Kubik. T. Gasparo, ks. W. Matuszewski, Pawełczyk, J. Dybała, Adam Góra, Resler


13 maja 1915 roku

Protokół

     Dnia 13 maja 1915 r. Zarząd podzielił zajęcia między sobą w następujący sposób. Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie ks. W. Matuszewskiego, na sekretarza T. Gasparo, na skarbnika Edwina Reslera, na gospodarza E. Reslera na zastępcę gospodarza J. Dybałę. Jednocześnie postanowiono urządzać zebrania miesięczne w pierwszą środę każdego miesiąca.

Na tym zebranie zakończono.

Podpisy: Ks.Matuszewski, Gasparo, Resler, Dybała, Góra, Pawełczyk.


2 sierpnia 1915 roku

Protokół

     Na odbytym posiedzeniu Zarządu w dniu 2 sierpnia 1915 r. stosownie do odezwy dziesiątej części członków: K.Kubika, Oskara Cerfass, P.Bełczykowskiego, E.Hermel, Wandy Bełczykowskiej, Aleksandra Starosteckiego, W.Kaźmierczaka, Antoniego Sitka, Antoniego Pawełczyka, Marii Kubik, Jana Rogalskiego, W.Thile i M.Fułek postanowiono urządzić Nadzwyczajne Zebranie w dniu 22 sierpnia o godzinie 5 po południu podług następującego programu:

1. Zagajenie.
2. Wybór prezydium.
3. Projekt podziału kapitału rezerwowego.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności,
6.Wnioski członków.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy: Przewodniczący ks.W.Matuszewski, Sekretarz- T. Gasparo, Skarbnik-Gospodarz - E.Resler, J.Dybała, A. Pawełczyk.


13 lutego 1915 roku

Nadzwyczajne Ogólne Zebranie z w/w porządkiem

Przewodniczący-Oskar Paszke, na asesora zgłoszono Fryderyka Heinzla na sekretarza Thilego.
Podział kapitału rezerwowego poddany pod głosowanie:

pierwsze – kapitał podzielić między członków - 17 głosów przeciw,
drugie - wniosek zgłoszony przez ks. W. Matuszewskiego aby kapitału nie dzielić 58 gł.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Oskar Paszke, Artur Strolbach, Andrzej Góra (podpisy).

(W księgach protokołów brak zapisów posiedzeń Zarządu i zebrań ogólnych członków od 22.sierpnia 1915 r. do 13 lutego 1916 roku)

Ogólne Zebranie Członków w Domu Ludowym o godzinie 4 po południu.

 1. Sprawozdanie
 2. Podział czystego zysku
 3. Zatwierdzenie budżetu na 1916 r.
 4. Wybór Komisji Rewizyjnej

Obecnych 63 członków. Asesorzy: Teofil Sznajder, Andrzej Góra –gospodarz.
Czysty zysk osiągnięty w 1915 r. -1439 Rb. i 38 kop.
Na 1 stycznia 1916 roku gotówki w kasie – 1291,71 Rb.
K. Kubik wnioskuje, iż procent z kapitału umieszczonego w fabryce Moszczenickiej nie został doliczony w sprawozdaniu do czystego zysku co przyjęto do wiadomości.

Podział zysku:

-6% od udziału udzielić wszystkim członkom i tym, którzy wybrali udziały lub część swoich udziałów w środku roku.
Większością głosów, za- 45, przeciw – 18 głosów, udzielić 2 % od obrotu Komitetowi ratunkowemu tutejszej parafii.
Kapitał zapasowy – 10 % od zysku.

Wynagrodzenia dla Zarządu:

-kasjer, prowadzący, - 270 Rb., sekretarz T. Gasparo– 30 rb. pomocnik gospodarza- Józef Dybała – 30Rb., sklepowemu 15 Rb. gratyfikacji.
Zatwierdzono większością głosów 37 z 63. Pozostała kwota z czystego zysku 658,35 Rb. została jako dywidenda do zakupów.

Budżet na rok 1916

- komorne - 186 Rb,
- sklepowy - 360 + 0,5% od obrotu (wynagrodzenie),
- na opał - 76,
- pensja dla Zarządu - 300,
- nieprzewidziane - 133,

Ogółem budżet - 1100 Rb. z prawem przekroczenia o 15%.

Postanowiono, iż członkowie nie należący do Zarządu mają prawo być na zebraniach Zarządu.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Oskara Paszkę, Artura Strolbacha i Andrzeja Górę.
Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej- Władysława Staniaszka, Jan Bronackiego i Jana Rogalskiego.
W dniu 15 lutego Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się następująco:

Prezes - ks. W. Matuszewski, sekretarz – T. Gasparo, gospodarz – E. Resler, wiceprezes – Antoni Sitek.


Każdy protokół z Zarządu i Rady Nadzorczej podpisywali ich członkowie obecni na posiedzeniu.


14 stycznia 1917 roku

Ogólne Zebranie Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywczego

 1. Sprawozdanie
 2. Podział czystego zysku
 3. Wybory Zarządu
 4. Wybory Komisji Rewizyjnej
 5. Budżet na 1917 rok

Sprawozdanie przyjęto bez dyskusji.
Sprzedano towarów na sumę 18.060 Rb. 19 kop. Czysty zysk stanowi 2731 Rb. i 99 kop. po potrąceniu 10 % na kapitał zapasowy (273 Rb.)
Od kapitału udziałowego uchwalono wypłacić 10 % a resztę wypłacić, jako dywidendę od wybranego towaru po otrąceniu 40 Rb. gratyfikacji dla sklepowego i 315 Rb. dla Zarządu. Zebranie uchwala 100 rubli dla prezesa W. Matuszewskiego, ksiądz rezygnuje i proponuje przeznaczyć na biedne dzieci trzech szkół w Moszczenicy w równych częściach.
Budżet na 1917 rok - 1200 Rb. z prawem przekroczenia o 10 %.
Zebranie uchwala organizowanie pogadanek dla członków. T. Sznajder stawia wniosek aby sklep był zamykany w niedzielę i święta, zebranie postanowiło, że sklep w niedzielę i święta otwierać.
Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: ks. W. Matuszewski -76 gł., Karol Gębalski 76 gł., Edward Resler-73 gł., Teodor Gasparo -63 gł., Marcel Fułek – 59 gł., Józef Dybała – 56 gł., Władysław Kuźnicki – 54 gł. Na kandydatów wybrano Marjannę Grabowską-36, Franciszka Walasika-41, Antoniego Malca -43.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Oskara Paszkę, Artura Strolbacha, Andrzeja Górę.
Dnia 15 stycznia 1917 r. nowo-wybrany Zarząd podzielił przez aklamację urzędy pomiędzy sobą: prezes i skarbnik –ks. W.Matuszewski, sekretarz – K.Gębalski, gospodarz – E.Resler, wiceprezes – Teodor Gasparo.


2 lipca 1917 roku

Ogólne zebranie Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywców

     W dniu 2 lipca 1917 roku odbyło się Ogólne zebranie Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywców na życzenie Lustratora Związku Warszawskiego Szczepana Włóczewskiego, który wygłosił pogadankę o znaczeniu Stowarzyszeń Spożywców a następnie odczytał protokół lustracyjny, który wytykał brak zaangażowania, wypracowanych środków na rozwój Stowarzyszenia. Ks. Prezes usprawiedliwiał Zarząd, iż podział zysków nie zależał od niego lecz od ogółu członków. Andrzej Góra i K. Kubik dowodzili, iż powstało to wskutek ogólnej biedy.


11 listopada 1917 roku

Zebranie Zarządu

Dnia 11 listopada 1917 roku odbyło się zebranie Zarządu w celu wynajmu mieszkania. Po namyśle i rozwadze a zgodzie właściciela domu Rogalskiego wynajęto mieszkanie na trzy lata. Zarząd płacić będzie po 200 Rb. za rok 1918 i 1919 a za rok 1920 -240 Rb. Wewnętrzne reperacje domu Zarząd bierze na siebie –zewnętrzne właściciel domu Rogalski.


16 stycznia 1918 roku

Ogólne Zebranie Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywczego

Rok operacyjny 1917 pomimo wojny i braku wielu towarów, przedstawia się dosyć pomyślnie. Obrót wyniósł – 13.998 Rb. i 75 kop. Zysk brutto – 2.274,99 Rb.
Wydatki – 795,38Rb. Czysty zysk – 1562,16 Rb.
Do tych wyników odniósł się lustrator Związku Stowarzyszeń Dąbrowski, -uznał, że obrót jest mały a przyczyną tego jest mały kapitał obrotowy. W dyskusji, A Kopiński mówi, że nie można nieraz nic kupić w sklepie ponieważ sklepowy nie chce przyjmować dziurawych pieniędzy, Grabowska proponuje ażeby mieć w sklepie kaszę i mąkę. Ks. Matuszewski odpowiedział, że takich artykułów sprzedawać nie wolno – przepisy zabraniają.

Podział zysku - 1562 Rb. i 16 kop.

 • kapitał zapasowy - 10 % - 156,00 - członkom Zarządu - 30.00
 • dywidenda - 6 % - 89,88 - kasjerowi - 100,00
 • gospodarz –sklepowy - 240,00 - sklepowemu - 100,00
 • sekretarzowi - 40,00 - na opał dla szkół - 60,00
 • furmanowi - 30.00 - kapitał rezerwowy - 721,28

Budżet na 1918 rok - 941 Rb. z prawem przekroczenia o 10 %.
Ks. W . Matuszewski proponuje rozważyć kupno domu od Rogalskiego. Upoważniono Zarząd do pertraktacji z Rogalskim.


3 lutego 1918 roku

 Zebranie Zarządu

Na zebraniu Zarządu w dniu 3 lutego 1918 r. potwierdzono dotychczasowe funkcje dla członków Zarządu.
Postanowiono aby sklep w święta otwierać o godzinie 7.30 rano do 9.30 , popołudniu sklep w święta ma być zamknięty.


26 maja 1918 roku

Zarząd

     26 maja 1918 r. Pan E.Resler dotychczasowy gospodarz Stowarzyszenia wystąpił ze swojego stanowiska. Zarząd jednogłośnie wybrał na gospodarza Karola Gębalskiego. Po przybyciu miejscowego nowego proboszcza, ks. Stanisława Kielera, który uprosił p.Oeslera, aby w dalszym ciągu pełnił swój urząd, jak również na prośbę członków Zarządu zebranego w komplecie, p. Resler zgodził się z powrotem pełnić funkcję gospodarza sklepu. Dnia 26 maja zapisał się na członka Stowarzyszenia ks. Stanisław Kieler.


2 czerwca 1918 roku

Ogólne Zebranie Stowarzyszenia

     Na miejsce ks. W. Matuszewskiego do Zarządu na prezesa wybrano ks. Stanisława Kielera, który w pięknym przemówieniu wyjaśnił zebranym członkom znaczenie zakładania spółdzielni spożywczych.
Wybrano Komisję Rewizyjną w osobach Artura Strolbacha, Fryderyka Heinzla i K. Kubika. Przegłosowano na wniosek prezesa Kielera by sklepowy złożył 1500 Rb. kaucję. Dla sklepowego ustalono wynagrodzenie w wysokości 5 % od obrotu.
Zebranie zaakceptowało wniosek aby sklepowy przyjmował ruble podług kursu giełdowego.
Zebranie uchwaliło wniosek ks. St. Kielera by liczbę udziałów dla jednego członka podnieść do 50 szt.


20 czerwca 1918 roku

Zarząd

     W dniu 20 czerwca 1918 roku Zarząd zniósł postanowienie z 13 lutego 1916 roku o możliwości udziału członkom Stowarzyszenia w posiedzeniach Zarządu nie należącym do Zarządu, jako niezgodny z ustawą o Stowarzyszeniach.


20 września 1918 roku

Zarząd

     W dniu 20.września 1918 r. odbyło się posiedzenie Zarządu w pokoju sklepowym, omawiano przyjęcie kierownika do Stowarzyszenia p. Michała Dolniaka na warunkach 5 % od obrotu. Zarząd jednogłośnie kandydata przyjął pod warunkiem wpłacenia-wniesienia kaucji w wysokości 1000 Rb. w tym 500 Rb. do 25.09. pozostałą kwotę w ciągu 1 miesiąca. Co się tyczy kontraktu, Zarząd postanowił zawrzeć na nowy rok 1919.

Podpisy: St. Kieler, W.Kuźnicki, E.Resler, J.Dybała, K.Gębalski, T.Gasparo.


14 listopada 1918 roku

Zarząd

     Dnia 14 listopada 1918 r. Zarząd postanowił. Że w niedziele i święta sklep ma być otwarty rano od godziny 8.oo do 10.oo i po sumie do godziny 2-giej. Postanowiono wprowadzić do sprzedaży chleb. Polecono p.Gasparo zająć się odrestaurowaniem sklepu i mieszkania. Zwrócono uwagę sklepowemu za niechlujstwo w sklepie. Zarząd postanowił zwrócić się do Pana Stefana Endera o urządzenie elektryczności w sklepie.


1 grudnia 1918 roku

Zarząd

     Zarząd w dniu 1 grudnia 1918 r. przyjął p. Tadeusza Krezuskiego na kierownika Spółki, ofiarując za wynagrodzenie zasadniczej pensji miesięcznej Rb. 50, nadto 2.5 % od obrotu, jak również mieszkanie. Przyjął p. Janinę Piasecką na sklepową z zasadniczą
pensją 25 rb. miesięcznie plus 1.5 % z targów.


 8 stycznia 1919 roku

Zarząd

      8 stycznia 1919 r. ks. Proboszcz na posiedzeniu zakomunikował Zarządowi, że stosownie do postanowienia Zarządu zostało wpłacone dnia 7 stycznia r.b. firmie Borkowski w Piotrkowie 5200 koron akonto 3 wagonów węgla. Gdyby przyszła pospółka Zarząd upoważnił p. Reslera do sprzedania firmie Ender w Moszczenicy licząc 20%. Węgiel kostka postanowiono złożyć w fabryce do dyspozycji Spółki.
Zarząd polecił kierownikowi wypisać książeczki dla udziałowców na wybrany towar oraz pobierać przy wydaniu po cenie kosztu t.j. po trzy korony. Nadto polecono przygotować książeczki z udziałami i odnieść do ks. Proboszcza, za które nabyć pobierane 27 kopiejek. Zarząd w połowie grudnia roku ubiegłego zwrócił się do Związku w Warszawie o przysłanie lustratora, na co otrzymał odpowiedź, że przyjedzie, a o dniu swego przyjazdu wcześniej zawiadomi. Przedto ogólne zebranie odbędzie się wówczas kiedy przyjedzie lustrator.


 3 lutego 1919 roku

Posiedzenie Zarządu

     3 lutego 1919 r., odbyło się posiedzenie Zarządu sklepu Spółki w Moszczenicy, na którem było omawiane niesumienne spełnianie obowiązków przez p. Tadeusza Krasuckiego-kierownika Spółki. Po wielu postawionych przez członków Zarządu zarzutach p.T.Krasuckiemu, prezes Stowarzyszenia ks. St.Kieler wysłał p. K. Gębalskiego po p. Krasuckiego aby zechciał przybyć na posiedzenie Zarządu, lecz tenże odpowiedział, że jutro przyjdzie. Zarząd po rozpatrzeniu wielu jego spraw, postanowił Go usunąć z zajmowanego stanowiska o czem jutro w obecności członków Zarządu ma p. Krasuckiemu zakomunikować prezes. Jednocześnie dnia dzisiejszego członkowie Zarządu zaproponowali p. K.Gębalskiemu czyby nie przyjął posady kierownika Spółki. Na co odpowiedział, dobrze- tylko dopiero za dwa tygodnie. Sprawa uposażenia nie była omawiana.

Podpisy: ks. St Kieler, K.Gębalski, E.Resler, M.Fułek, J.Dybała, T.Gasparo


4 lutego 1919 roku

Posiedzenie Zarządu

     Dnia 4 lutego r.b. odbyło się posiedzenie Zarządu w całym komplecie, na które wezwano p.Krasuckiego. Na postawione zarzuty p. Krasuski nie mógł dać usprawiedliwiającej go odpowiedzi, przeto oznajmiono mu, że od dziś dnia jest usunięty z zajmowanego stanowiska.


5 marca 1919 roku

Zarząd Sklepu

      5 marca 1919 r. Zarząd sklepu. Postanowiono przyjąć Antoniego Malca na miejsce ustępującego z Zarządu Karola Gębalskiego. p.K.Gębalski przyjęty został na pracownika Stowarzyszenia - kierownika sklepu na następujących warunkach: pensja miesięczna 50 Rb., od obrotu sprzedanego towaru 2,5% + 0,5 % od cukru. Kaucję zobowiązał sięzłożyć 9 marca r.b. w ilości 500 rubli, nadto z pensji miesięcznie potrącać 15% na rzecz kaucji. Procent od kaucji Stowarzyszenie będzie płacić 5%. Pensja ma być wypłacana p.K.Gębalskiemu od 23 lutego r.b. i 0,5% od całej sumy za cukier.
Na miejsce ustępującego sekretarza p. K. Gębalskiego Zarząd jednomyślnie powołał p. Władysława Kuźnickiego.
W dniu dzisiejszym Zarząd postanowił potrącać z pensji p. Janiny Piaseckiej 20% na rzecz kaucji biorąc od marca r.b.

Podpisy: ks. St. Kieler, M. Fułek, W. Luźnicki, J. Dybała,A. Malec, T. Gasparo, E. Resler


28 marca 1919 roku

Zarząd Sklepu

- ustalono odbycie Ogólnego Zebrania Członków na 30 marca.
- prowizorycznie przygotowano podział czystego zysku za rok 1918, który wynosił 4.691,32 Rb. z uzyskanego obrotu 39.823,16 Rb.
- ks. Proboszcz wniósł projekt budowy domu na Spółkę aby jednocześnie mogła być w nim mleczarnia udziałowa i kasa pożyczkowa.
Brak odpowiedniego lokalu i składu (magazynu) nie pozwala Zarządowi sklepu rozwijać swej działalności. Utrudnia sprowadzania węgla, wapna itp. produktów, które mogą leżeć jakiś czas na składzie.
Zarząd postanowił aby wnieść na Ogólne Zebranie potrzebę budowy domu odpowiedniego, na co potrzeba zostawić większą sumę z czystych zysków na kapitał budowy domu..
Postanowiono zaprosić Komisję Rewizyjną na jutro na godzinę 4 po południu.


29 marca 1919 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

     Dnia 29 marca 1919 r. odbyło się w kancelarii sklepu posiedzenie Komisji Rewizyjnej w osobach p.p. F. Heinzla i K. Kubika. Komisja sprawdziła księgi kosztowe, prowadzone znakomicie, znalazła wszystko w najlepszym porządku co zawdzięczać należy sprężystości Zarządu a przede wszystkim ks. Proboszczowi Kielerowi.


30 marca 1919 roku

Protokół

Protokół zebrania Ogólnego Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywców w Moszczenicy odbytego w dniu 30 marca 1919 r.

Zebranie zagaił p. A. Bentkowski Administrator dominium Moszczenica, powołując na sekretarza K.Gębalskiego a na asesorów Teofila Sznajdera, Antoniego Sitka, Adama Górę, Jana Bronackiego.   
Sprawozdanie za 1918 rok przedstawił p. Bentkowski – rok operacyjny przedstawia się dosyć pomyślnie.
Obrót wynosi - 39.823Rb.16kop., zysk - 6.577 Rb. 15 kop., wydatki – 1885 Rb. 83 kop., czysty zysk 4691 Rb.i 32 kop.

Ks. St. Kieler w imieniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej proponuje:

 • 6 % od udziału - 177,20 Rb.
 • 5 % od pożyczek - 2,45 ‘
 • 10% kapitał zapasowy – 469,13 ‘
 • 6 % kapitał obrotowy - 281,48 ‘
 • 6 % od wybr. towaru - 601,00 ‘

Zebranie zgadza się z propozycjami i postanowiło procenta od wybranego towaru wpisać do książeczek udziałowych a biedniejsi mogą wybrać swój procent przez wybranie towaru.
Wynagrodzenie dla Zarządu ks. Proboszcz proponuje:

 • E.Reslerowi, gospodarzowi - 500 Rb.
 • K.Gębalskiemu - 100
 • J.Dybale, pomoc. gospod. - 75
 • T.Gasparo - 50
 • W.Kuźnickiemu - 30
 • M.Fułkowi - 20
 • Krawczykowi gratyfikacji za rok 1918 – 25 Rb. Na co p. Krawczyk prosi o głos i dziękuje za gratyfikację i mówi, że jemu się należy pół procenta od obrotu, ale to nie jest nigdzie zapisane-zaprotokółowane i nie może być wypłacone. Poddano pod głosowanie i Ogólne Zebranie postanowiło tę samą sumę Rb. 25.

Ks. Proboszczowi przyznano 200Rb., na co ksiądz połowę przeznacza na Straż Ogniową Ochotniczą, drugą połowę na Macierz Szkolną.
Ogólne Zebranie przeznacza na Straż -150 Rb., na biednych Lwowa – 75 Rb. i na bieliznę dla wojska 75 Rb.
Budżet na 1919 rok ustalono w wysokości -2000 r. z prawem przekroczenia powyżej sumy 10%.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Pawła Petzolda, Fryderyka Heinzla i Konstantego Kubika.
Podział zysku w sumie wynosi 2831,26 Rb. , pozostałą sumę – 1860,06 Rb. Ogólne Zebranie uchwaliło przekazać na budowę domu spółkowego.

Podsumowanie 2831,26 + 1860,06 = 4691,32 Rb.


 2 kwietnia 1919 roku

Zebranie Zarządu 

      Zarząd 2 kwietnia 1919 r. Stosownie do §40 Zebranie Zarządu wybrało na prezesa ks. Stanisława Kielerana zastępcę Teodora Gasparo, na skarbnika E, Reslera i jednocześnie na gospodarza sklepu, na sekretarza Władysława Kuźnickiego.
Zarząd postanowił aby sklep był otwarty w dni powszednie od 7 rano do 7 wieczorem.


29 września 1919 roku

Zebranie Zarządu 

     Zarząd w dniu 29 września 1919 r. Postanowił pertraktować kupno domu od p.Rogalskiego, które nie doszło do skutku. Rogalski na pytanie za ile sprzeda dom podał cenę 9.500 Rb.. Zarząd po dość długim targowaniu się poda ł7.500 Rb. na co Rogalski nie przystał. Zarząd po naradzie wydelegował jeszcze 3 członków Zarządu do p. Rogalskiego, Gasparo, Malca i Dybałę aby dalej przeprowadzili owo kupno ile będzie możliwem.
Postanowił na prośbę sklepowej podwyższyć pensje procentowej z jednego do półtora procent od sprzedanego towaru licząc od września.


12 grudnia 1919 roku

Posiedzenie Zarządu

Zarząd na posiedzeniu odbytym w dniu 29.12.1919 roku, postanowił:

 • zamknąć sklep dnia 2i 3 stycznia 1920 r. dla obliczenia rocznego
 • wysłać p.K.Gębalskiego do Warszawy w sprawie uregulowania zacharków i zamknięcia takowych w Związku Warszawskim.
 • towary łokciowe wyprzedać w przeciągu tygodnia dla członków, a w razie takowegotowaru nie rozkupią, będzie można sprzedawać nie członkom.

Gospodarz domu p. Rogalski dnia dzisiejszego dał odpowiedź, że domu dla Stowarzyszenia nie sprzeda na co powodu nie przedstawił.


7 lutego 1920 roku

Posiedzenie Zarządu

     Na posiedzeniu Zarządu w dniu 7 lutego 1920 roku postanowiono aby członkom sprzedawać sól po 120 kg. na jeden udział, którzy wnieśli udziały do 28 stycznia 1920r., ci co wpisali się po 28 stycznia po 40 kg, worek soli czyli 120 wraz z workiem za 45 Rb. Pozostałość soli będzie sprzedawana po 5 kg. tylko stałym odbiorcom po 40 kop. za funt.


17 marca 1920 roku

Zarząd

Wskutek nieobecności p. Reslera i p. Fułka Zarząd nie może nic konkretnego postanowić. Ustalono, gospodarzowi domu p. Rogalskiemu zamiast dwustu czterdziestu rb. za lokal sklepu, dać nadwyżkę sto dziesięć rubli, czyli trzysta pięćdziesiąt. Co się tyczy podniesienia pensji sklepowej p. Gębalskiemu. Zarząd nie powziął ostatecznej decyzji, gdyż nie mają Zarządzenia ile przeciętnie wypada obecna pensja na miesiąc rozstrzygnięcie pozostawił do następnego posiedzenia.
Wobec zbliżającego się Ogólnego Zebrania i połączonych z niem wiele ważnych spraw, następne zebranie odbędzie się dnia 22 marca 1920 r.


22 marca 1920 roku

Zarząd

22 marca 1920 r. na Zarządzie postanowiono:

 • aby sklep był otwarty tak jak dotychczas, dopóki nie wyjdzie Rozporządzenie w danej miejscowości by wszystkie sklepy były otwarte 8 godzin,
 • jednogłośnie podwyższyć pensje p. Gębalskiemu o 1 % od sumy sprzedanej licząc już od 1 stycznia 1920 r. i również sklepowej 1 % na czas od 1 lipca 1920 roku,
 • zaprowadzić od dnia 24 r.b. bloczki zamiast książeczek danych na towary udziałowcom.

Podpisy: St.Kieler, W.Kuźnicki, E.Resler, M Fułek, T.Gasparo, J.Dybała, A.Malec.


22 marca 1920 roku

Zarząd

     Postanowiono zrobić zebranie ogólne 18.04., wysłać depeszę po lustratora, który zdecyduje podział nadwyżki, włożyć udział do Piotrkowskiego Związku Stowarzyszenia Spożywców.


15 kwietnia 1920 roku

     Komisja Rewizyjna w składzie Fryderyk Heinzel i Paweł Petzold, sprawdziła księgi i rachunki i w ogóle całej działalności Stowarzyszenia. Wszelkie czynności jak to prowadzenie ksiąg, rachunków Komisja znalazła we wzorowym porządku. Przedstawiony bilans za rok 1919 zatwierdziła.


16 kwietnia 1920 roku

Zarząd

I. Wyjaśniono obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Lustratora.
II. Zarząd ułoży podział nadwyżki

 • 10 % na kapitał zapasowy
 • 6 % od udziałów
 • 6 % od zakupów

III. Trzy tysiące dziewięćset (3900) rubli wynagrodzenia dla Zarządu,

 • E.Reslerowi - 2000 rb.
 • J.Dybale - 250 rb.
 • T.Gasparo - 200 rb.
 • W.Kuźnicki - 250 rb.
 • A.Malec - 200 rb.

Gratyfikacja pracowników - 1000 rb.

 • Straż Ogniowa - 200 rb.
 • Plebiscyt - 200 rb.
 • Flota Polska - 200 rb.

Pozostałość na kapitał społeczny.
Budżet na 1920 r. 30.000 rb.

IV. Wynajęcie mieszkania na górze na kancelarię Stowarzyszenia.


18 kwietnia 1920 roku

Walne Zgromadzenie Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywczego w Domu Ludowym

Porządek obrad.

 1. Zagajenie.
 2. Odczytanie protokołu poprzedniego zebrania.
 3. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy.
 4. Podział nadwyżki.
 5. Sprawa przyjęcia nowej ustawy.
 6. Wybór Rady Nadzorczej i Zarządu.
 7. Sprawa otwarcia filii w Gajkowicach.
 8. Zatwierdzenie budżetu na rok 1920.
 9. Budowa Domu i sprawa zaciągnięcia pożyczki.
 10. Sprawa przystąpienia do Hurtowni Piotrkowskiej.
 11. Wole wnioski.
 12. Sprawa 100 udziałów.

     Zebranie zagaił ks. St.Kieler Prezes Stowarzyszenia, powołując na przewodniczącego p.Humińskiego – lustratora ze Skierniewic, na sekretarza p. Maćkowskiego- nauczyciela z Moszczenicy, a na asesorów p.p. Andrzeja Górę, Władysława Stanaszka.
Protokół odczytał i sprawozdanie za rok 1919 przedstawił p.Chumiński.
Rok 1919 przedstawia się pod względem operacyjnym pomyślnie. Obrót wynosi 158.163,47 Rb. Zysk brutto – 26.897,02 rb. Wydatki -157.068,87 rb. Czysty zysk – 21,272,60 rb.

Podział nadwyżki zaproponował p. Chumiński :

 • 3,5% dywidendy (1.712,74 rb.)
 • 5% od udziałów ( 501,91 rb).
 • 10% kapitał zapasowy.

Co do przyjęcia nowej ustawy zebranie zgodziło się jednomyślnie.
Dokonano wyboru Rady Nadzorczej i Zarządu. Z osiemnastu kandydatów wybrano 13 i trzech zastępców. Do Zarządu wybrano ks. St.Kielera (60 gł.), pp P.Petzold, E.Resler, Wyszomirski, Jan Kaźmierczak, W. Gruszczyński, Stanisław Kuźnicki, K.Gębalski, J. Dybała, Jan Misiak, W. Kuźnicki, Walenty Sierociński, Józef Derendarz, na zastępców Stefan Markowski, T. Gasparo, Ignacy Kawnik.

Sprawę otwarcia filii w Gajkowicach uchwalono jednomyślnie.

Zatwierdzono następujący budżet na 1920 rok.

 • przewidywany obrót - 500.000,00 rb. przy 10% stopie kalkulacji – 50.000 rb. zysku
 • wynagrodzenia pracow. - 20.000,00 rb.
 • wynagrodzenia Zarządu - 7.000, 00 rb.
 • materiały piśmienne - 500,00 rb.
 • komorne - 1.000,00 rb.
 • podatki i patenty - 500,00 rb.
 • inne nieprzewidziane - 400,00 rb.
 • 5 % na cele kulturalno-oświat. - 1500,00 rb.

Razem - 31.500,00 rb.

Co do budowy Domu Towarzystwa ogólne zebranie uchwaliło Dom wybudować i zaciągnąć pożyczkę na 100.000 Rb.
Jednocześnie uchwalono przystąpić do Hurtowni Piotrkowskiej.Uchwalono przenieść udziały z waluty rublowej na markowe przy przeliczeniu 100 za 200 i uzupełnić brakującą kwotę udziału do 100 Mk każdy udział.
Zgodzono się po dłuższym debatowaniu na następujący podział nadwyżki:

 • 6% dywidendy - 2.936,13 rb.
 • 6% od udziałów - 602, 39 rb.
 • 10% kapitał zapasowy.

Postanowiono procent /jeden/ od wybranych towarów wpisać do książeczek udziałowych.
Uchwalono większością głosów wynagrodzenie Zarządu wysokości 3.00,00 rb. a wynagrodzenie dodatkowe pracowników po 500 rb. Na Flotę Polską – 200 rb., Plebiscyt -200 rb., na Ochotniczą Straż Ogniową – 200 rb., resztę na kapitał społeczny.

Podpisy: St. Kieler, J. Dybała, Stanaszek, Resler.


20 kwietnia 1920 roku

Zebranie Rady Nadzorczej i Zarządu odbytego w domu Towarzystwa Spożywczego w Moszczenicy

     Wybrano do Zarządu pp Gębalskiego, Reslera, Maćkowskiego i zastępcę W. Gruszczyńskiego, zaś do Rady Nadzorczej ks. Proboszcza, pp Petzolda, Wyszomierskiego, St.Kuźnickiego, W.Kuźnickiego, Gasparę, Dybałę, zastępcę Kaźmierczaka.
Prezesem Rady ks. Kielera, sekretarza Wyszomierskiego, zastępcę Gasparo.
Podzielono czynności dla członków Zarządu:

 • Gębalskiemu - gospodarcze,
 • Reslerowi - kasowe,
 • Maćkowskiemu - rachunkowość.

Uchwalono dać Zarządowi czas do 3 maja do uporządkowania spraw finansowych. Wydelegowano pp. Reslera, Gruszczyńskiego i sołtysa Kaźmierczaka w celu wynajęcia mieszkania na sklep w Gajkowicach.
Uchwalono wpisowe 5 Mk., książeczki za darmo dawać członkom. Co do budowy domu Towarzystwa, uchwalono prosić p. Endera o sprzedanie miejsca pod budowę.
Podpisy wszystkich obecnych.


7 czerwca 1920 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Ks. Proboszcz otwierając obrady zaznacza konieczność budowy domu własnego, bez którego rozwój instytucji w dotychczasowych warunkach prawidłowym być nie może. Ustalono delegację do Endera w sprawie działki; ks. Proboszcz, J. Dybała, P. Petzold. Ks. Prezes oznajmia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, że w sprawie pożyczki otwarcia kredytu pertraktował z filią Polskiego Banku Spółek Zarobkowych w Piotrkowie i uzyskał przyrzeczenie Dyrektora tej instytucji, że pożyczka zostanie udzieloną i kredyt po przedłożeniu ksiąg i wykazaniu obrotów z ubiegłego roku zostanie Moszczenickiej Spółce Spożywców w wysokości 100.000 marek polskich na okres dziewięciu miesięcy otwarty. Po upływie tego okresu na wypadek niespłacalności, dług zaciągnięty, względnie pożyczka mogłaby być prolongowaną.
Ponieważ starania wydelegowanych panów w sprawie otwarcia filii w Gajkowicach nie wykazały żadnego rezultatu, deleguje się p.Reslera do przeprowadzenia sprawy z p.Woszczalskim o wynajęcie lokalu na filię.

Podpisy. St.Kieler, W.Wyszomirski. J.Dybała. W.Kużnicki, St.Kuźnicki, T.Gasparo. E.Resler, Stefan Maćkowski.


30 czerwca 1920 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

1. Sprawozdanie delegacji, 2. Sprawa wynajmu lokalu na 1921 rok, 3. Sprawa Janiny Gębalskiej.    
P. Wyszomirski- wizyta u Endera w sprawie kupna miejsca pod budowę Domu Spółki- oświadcza, że WP Ender daje Spółce miejsce na ten cel zupełnie bezpłatnie. Akt zostanie spisany po przedłożeniu przez Spółkę planu budowy, przyczem wielkość miejsca będzie również oznaczona. JWP Ender zaznaczył, że da pewną ilość cegły po porozumieniu się z dyr. Petzoldem tytułem pożyczki, którą Spółka moszczenicka postanowiła zaciągnąć.
Delegowani Dybała i W.Kuźnicki – wynajem lokalu na sklep z p.Rogalskim na rok przyszły.
Postanowiono oglądnąć się za osobą, któryby na miejsce p. J.Gębalskiej, objęła obowiązki sklepowej. Ks.prezes proponuje p.Starostecką b.nauczycielkę z Kosowa. Członkowie przyjęli propozycję. Ks. prezes zaznacza, że w przyszłości w interesie Spółki nie powinno się pracownikom Spółki dawać pensje od procentów lecz stałą płacę.
Ks. Proboszcz, żąda natychmiastowej rewizji sklepu, bezwzględnie bez współudziału pracowników przy wykazywaniu wagi towarów i pisaniu cyfr. Żądanie przyjęto, oznaczono dzień rewizji na 2 lipca rb.


30 czerwca 1920 roku

Rada Nadzorcza

1. Protokół z odbytej lustracji przez kontrolera powiatowego p.Majchrzaka.
2. Omówiono prenumeratę tygodnika „Społem”.
3. Na miejsce p. Maćkowskiego kooptowano p………… , p. który ma się wtajemniczyć w czynności buchalteryjne Spółki zaś p.Reslerowi poruczono prowadzenie ksiąg handlowych. Na wypadek odejścia p.Gębalskiego do wojska p.Gębalska zostaje sklepową nadal i ma sobie kogoś zaufanego do pomocy upatrzyć, zaś na kierownika firmy zaprasza się p.Starostecką Janinę b. nauczycielkę z Kosowa.
Kaucja p. Gębalskiego na jego prośbę pozostaje nadal w kasie ale może być wypłacona na żądanie jego żony.


8 października 1920 roku

Zarząd

Uchwalono:

 • pensje dla kierowniczki – 1300 Mk.,
 • dla sklepowej -1000 Mk,
 • Gębalskiemu z racji odejścia do wojska jednorazowo i bezzwrotnej zapomogi 1000Mk.,
 • Reslerowi – 2% od obrotu.

31 maja 1921 roku

Rada Nadzorcza

     Postanowiono wypowiedzieć posadę p.Starosteckiej - kierowniczce z powodu otrzymania pożyczki dla powiększenia Stowarzyszenia a na jej miejsce wyszukać kierownika odpowiedniego, nadającego się do naszego Stowarzyszenia, powyższy artykuł wchodzi w życie z dniem 1 czerwca.


31 maja 1921 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Mając na względzie rozwój Stowarzyszenia Rada Nadzorcza poczyniła pewne kroki w celu otrzymania kredytu z Banku Związku Spółek Zarobkowych w Piotrkowie.
W związku z rozszerzaniem działalności Spółki zaszła potrzeba posiadania fachowego kierownika ze znajomością buchalterii, konkurencji, który jednocześnie mógłby czynić zakupy i przeprowadzać kalkulację towarów. Wobec tego postanowiono wymówić p. Starosteckiej dotychczasowej kierowniczce w terminie 3 miesięcznym od czerwca.
W sprawie pensji dla pracowników, postanowiono, podwyższyć pensje kierowniczki i sklepowej za XI i XII 1920r. do 5.000 Mk. miesięcznie, każdej, za I i II 1921r. do 6.000 Mk. a za miesiąc marzec, kwiecień, maj do 7.000 Mk. Z tej podwyżki należy potrącić 25% na kaucje.
Postanowiono zwołać na niedzielę 5 czerwca Ogólne Zebranie Członków na godzinę 5 po południu. W porządku umieścić: Sprawozdanie za 1920r., budżet na 1921r., podniesienie udziałów do sumy 1000 Mk. i propozycje podziału zysku.


31 lipca 1921 roku

Ogólne Zebranie Moszczenickiego Stowarzyszenia Spożywców

     Po zagajeniu zebrania przez ks.St.Kielera na przewodniczącego wybrano p. Petzolda na asesorów Adama Górę i Antoniego Łaskiego na sekretarza Edwina Reslera.

Porządek zebrania

 • Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły.
 • Podział nadwyżki.
 • Zatwierdzenie budżetu na rok 1921
 • podniesienie udziałów do sumy 1000 Mk.
 • Wolne wnioski.

Protokół przeczytał Paweł Petzold a sprawozdanie z działalności przedstawił E. Resler.
Czysty zysk za 1920 rok wynosi 69.002 Mk.i 36 fenigów.
Podział zysku, postanowiono zapisać:

 • 10 % kapitał zapasowy.
 • 6 % dywidendy od wybranego towaru,
 • 8% od udziałów,
 • 8 % od pożyczki i kaucji,
 • 8 % od funduszu społecznego,
 • 8 % od funduszu specjalnego,
 • 5 członków Rady Nadzorczej po 1.500 Mk.,
 • 2 członków Rady Nadzorczej po 500 Mk.

a resztę na kapitał społeczny.

Po dłuższym debatowaniu postanowiono procentu od udziałów i wybranego towaru nie wypłacać lecz wpisywać do książeczek udziałowcom. Powiększono wysokość udziałów większością głosów do 1.000 Mk., określając termin wpłaty do 1 listopada br.
Następnie p. E. Resler zrzekł się funkcji sekretarstwa i skarbnika w Stowarzyszeniu z powodu wyjazdu.
Ponieważ zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie nie doszło do skutku, na które przybyło 96 członków, zarządzono przerwę 15 minutową i za zgodą obecnych, przystąpiono do obradowania nad sprawami Stowarzyszenia uważając zebranie za pełnomocnie zwołane drugim terminie.


6 października 1921 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Wobec tego, że poszukiwania kierownika do Spółki przez lustratora Piotrkowskiego Oddziału od 1 sierpnia do dnia dzisiejszego nie dały żadnego wyniku a nawet sam lustrator powiedział aby się nie oglądać na Warszawę i zgodzić od siebie odpowiedniego kierownika.
Zarząd postanowił po uprzednim porozumieniu się z p. E.Reslerem, przyjąć Go na kierownika na następujących warunkach; 1.5% od obrotu, 2.Bilet wolnej jazdy Moszczenica-Piotrków. W zamian za co p.Resler zobowiązuje się zakupywać wszelkie towary, kalkulować ceny towarów i prowadzić wszelką księgowość.
Nadto postanowiono, ażeby z towarami, które będą sprowadzane furmanką jeździł członek Rady Nadzorczej J.Dybała za wynagrodzenie robotnika fabrycznego (podwórzowy), obecnie 800 Mk.
Zarząd postanowił zwołać zebranie ogólne w połowie listopada w celu uregulowania udziałów członkowskich, jak również rozdania udziałowcom książeczek.
Postanowiono sklepowej nie strącać procentów na kaucję od pensji od dnia 1 sierpnia r.b.


11 listopada 1921 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Postanowiono:

 • wyznaczyć sklepowej pensje za VIII, IX, i X po 12.000 Mk. a od 1 listopada stałą pensje 10.000 Mk. i 1% od targów.
 • w sprawie lokalu uwzględnić prośbę właściciela domu Rogalskiego za naprawę dachu 3.000 Mk.
 • porozumieć się z Rogalskim w sprawie wynajmu lokalu na 1922 rok.

13 listopada 1921 roku

 Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia Spożywców

      Zebranie członków zwołane było w sprawie dopełnienia udziałów do 1.000 Mk. Mimo wyjaśnień przewodniczącego zebrania ks. ST. Kielera i wiceprezesa Rady Nadzorczej p. P. Petzolda jak ważnym i potrzebnym jest w obecnym czasie pieniądz w handlu, członkowie nie wyrazili zgody i udziałów nie podnieśli do proponowanych 1.000 Mk. Wobec tego, że na zebranie nie przybyła odpowiednia ilość członków, zebranie się anuluje.


19 grudnia 1921 roku

Zarząd

      Zarząd postanowił w miesiącu styczniu przyszłego roku sprzedawać członkom Stowarzyszenia po 5 litrów nafty po cenie 15% taniej, sprzedaż nafty na podstawie legitymacji członkowskiej.
Postanowił również urządzić dnia 2 stycznia 1922 r. spis towarów w sklepie. Sklep ma być tego dnia zamknięty.


31 stycznia 1922 roku

Ogólne Roczne Zebranie Członków

     Na zebranie przybyło 208 członków na ogólną ilość 265.
Porządek zebrania

 1. Otwarcie
 2. Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
 3. Odczytanie sprawozdania za 1921 r. i jego zatwierdzenie.
 4. Podział czystej nadwyżki.
 5. Wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu.
 6. Podniesienie udziałów.
 7. Przyjęcie nowego statutu.
 8. Uchwalenie budżetu na 1922 rok.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej ks. St. Kieler.
Przewodniczący zebrania P.Petzold, asesorzy, A.Sitek i Adam Góra, sekretarz E.Resler. Sprawozdanie za rok 1921 członkowie przyjęli do wiadomości i zatwierdzili czystą nadwyżkę w wysokości298.540 Mk. i 99 fen.
Podział:

 • 10 % - kapitał zapasowy.
 • 6 % - od zakupów .
 • 10 % - od udziałów,
 • 10 % - od pożyczek i kaucji,
 • 10 % - od kapitału zapasowego,
 • 10 % - od kapitału społecznego,
 • 10 % - od kapitału specjalnego.
 • Na szacunek podatków - 75.000 Mk. gratyfikacja sklepowej – 5.000 Mk.
 • Radzie Nadzorczej - 25.000 Mk.

Resztę na kapitał społeczny.
Procenta od udziałów i superdywidendę od wybranych towarów, uchwalono dopisać do udziałów.

Na miejsce ustępujących z Zarządu E.Reslera, J.Dybały, K.Gębalskiego, jednogłośnie powołano Szczepana Jaworowskiego, A. Sitka, Oskara Kohlera.
Na miejsce ustępujących z Rady Nadzorczej ks. St. Kielera, P.Petzolda, jednogłośnie zostali wybrani Ks. St.Kieler i P. Petzold, J. Dybała, W.Kuźnicki, St.Kuźnicki i Walerian Gruszczyński. Ignacy Kawnik. Edward Resler nadal został wybrany na stanowisko kierownika – urzędnika Spółki.
Udziały podniesiono do 1.000 Mk. z regulacją do 15lutego.
Po przedstawieniu przez lustratora p. Majchrzaka nowego statutu zgodnego z ustawą z dnia 29.10.1920 r. , zebrani statut przyjęli.
Postanowiono sprzedawać po 5 litrów nafty taniej o 15% członkom posiadającym udział 1.000 Mk..
Zaproponowano aby jednego z synów członków Stowarzyszenia wykształcić na kierownika – przyjmując go na praktykanta a później wysłać na kurs do Warszawy.


27 kwietnia 1922 roku

Zarząd

1. Zarząd zgodził się jednomyślnie aby sprawdzenie rachunków za ubiegły kwartał powierzyć p. Kohlerowi.
2. Po dłuższej dyskusji Zarząd stwierdził, że przy obecnym zasobie gotówki sklep nie może dobrze prosperować a członkowie Stowarzyszenia jeszcze dotąd nie dopełnili udziałów do 1.000 Mk. Jedynym ratunkiem na to jest zasilenie go gotówką.
3. Na wniosek dyrektora fabryki P. Petzolda, Zarząd spośród siebie deklarował pożyczki w kwocie:

 • Dyrektor P.Petzold od fabryki - 100.000 Mk.
 • Dyrektor P.Petzold od siebie - 50.000 Mk.
 • Ks.St.Kieler - 10.000 Mk.
 • Sz.Jaworowski - 10.000 Mk.
 • O. Kohler - 10.000 Mk.
 • J. Dybała - 5.000 Mk.
 • Józef Paszkowski na ręce ks. Kielera- 60.000 Mk.

co czyni razem - 245.000 Mk.

4. Skarbnikiem Stowarzyszenia Zarząd jednogłośnie wybrał Oskara Kohlera, sekretarzem Sz. Jaworowskiego a gospodarzem sklepu Antoniego Sitka z Woli Moszczenickiej.
Józef Dybała prosił Zarząd o podwyżkę diet, lecz Zarząd odłożył na później, aby porozumieć się z p. Reslerem.
Sprawa podwyżki za furmankę odłożona do następnego Zarządu.
Podział 25.000 Mk. dla Rady Nadzorczej; J. Dybała i A. Kawnik za cały dzień przy spisie remanentowym otrzymali 3.000 Mk. a Kuźnicki i Rogowski za pół dnia 2.000 Mk. Pozostałe 20.000 Mk. członkowie Rady Nadzorczej podzielili pomiędzy siebie proporcjonalnie do obecności na posiedzeniach.


26 maja 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Na miejsce Reslera kierownika sklepu wybrano Sz.Jaworowskiego i O.Kohlera z wynagrodzeniem 5% od obrotu.
Postanowiono aby za przywóz towarów J.Dybała otrzymywał 1,5% od obrotu.
Postanowiono dokonać remontu sklepu wewnątrz i zewnątrz, zadanie dla p. Kohlera.
Na Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia delegowano Sz.Jaworowskiego i J.Dybałę.


19 czerwca 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd Stowarzyszenia Spożywców "Piast"

Sytuacja zmusza aby sklep prowadzić własnymi siłami. Aby zmniejszyć oprocentowanie towarów i być konkurencyjnym O.Kohler i Sz.Jaworowski rezygnują z 1% t.j. z 5% do 4%, J.Dybała też z 1% i diety. Wynagrodzenie Sitka – 5 tys.Mk. Pensje sklepowej podnosi się o 5 tys.Mk.
Wpłynąć na członków aby dopełnili udziały do 2.000 Mk.
Uchwalono aby członkom z pełnym wkładem udziału sprzedawać na ten miesiąc 5 kawałków mydła po 130 Mk. (o 50 Mk.taniej), i 5 funtów cukru po 255 Mk. (o 100 Mk. taniej).


28 lipca 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Kasjer O. Kohler, przedstawił obrót sklepu za miesiąc styczeń b.r., który wynosił 369.500 Mk. i obrót za miesiąc czerwiec, który wynosił 1.276.000 Mk. i stwierdził, że sklep może prosperować dobrze o ile będzie rozporządzał większą sumą pieniędzy.
Wysoki obrót czerwcowy sklep zawdzięcza kredytom firmy. Teodor Ender pożyczkom niektórych członków Rady Nadzorczej Zarządu a szczególnie kasjerowi O.Kohlerowi.
Obrót za miesiąc lipiec będzie wynosił z górą 2.000.000 Mk.
Podjęto decyzje aby członkowie do 1 września uzupełnili udział do 1.000 Mk. Jeżeli nie dopełnią to Zarząd wystąpi do Ogólnego Zebrania do zwrócenia członkom niepełnego udziału. Jednocześnie postanowiono podać do wiadomości wszystkim członkom, że udział do 1 stycznia 1923 r. musi być podniesiony do 2.000 Mk. z tego 500 Mk. do Związku Stowarzyszeń Spożywczych w Piotrkowie a więc Stowarzyszenie musiało by do wielu członków dopłacać.
Józef Dybała za przywóz towarów 15.000 Mk. miesięcznie, bratu sklepowej za pomoc 5.000 Mk., członek Zarządu A. Sitek ze swej płacy opłacać W. Gruszczyńskiego za roczne obliczenie sklepu.
Czynsz za sklep z 30 tys. do 60 tys. Mk.
300 rubli przez pomyłkę zapisano, jako udział Norberta Toszka, przeksięgowano kwotę na pożyczkę.
Dla członków z pełnym udziałem za miesiąc lipiec sprzedawano2 kg. cukru po zaniżonej cenie /o 80 Mk. taniej/ i 5 kg. soli o 50 Mk. taniej.


21 sierpnia 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Postanowiono:

 • naftę sprzedawać tylko członkom z pełnym udziałem,
 • furmanka do Piotrkowa po towary 5.000 Mk.

Podano członkom do wiadomości, że zboże w Małopolsce i Wielkopolsce jest dużo tańsze niż u nas, np. korzec żyta w Krakowie kosztuje 12 tys. Mk. a funt słomy 600Mk. Jeśli sklep rozporządzał by większą gotówką to zajął by się sprowadzaniem tych artykułów.


20 września 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Zapłaty za towary łokciowe z firmy „Teodor Ender” są regulowane ratami i stąd sklep nie ma wystarczającej gotówki. Dyrektor Fabryki zezwolił na wpłacanie należności sukcesywnie po sprzedaży.
Rada Nadzorcza i Zarząd poprzez wiceprezesa prosi p.Stefana Endera o zrealizowanie obietnicy dotyczącej pożyczki w wysokości 150.000 Mk.


24 listopada 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Stwierdzono niskie obroty w sklepie – mało gotówki, stąd wniosek, aby sklep spełniał swoją funkcję, udziały powinny wynosić10.000 Mk.
Ustalono Zebranie Ogólne na godzinę 8.oo.


7 grudnia 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Remanent w sklepie wykazał manko w wysokości 4.256 Mk. to jest mniej niż 1% obrotu. Postanowiono przy jednym głosie przeciwnym podnieść wynagrodzenie J. Dybały za sprowadzanie towarów w XI – 20.000 Mk., w XII - 30.000 Mk.


10 grudnia 1922 roku

Ogólne Zebranie

     Podniesiono udział jednogłośnie do 6.000 Mk. Członkowie zażądali od Zarządu aby od handlu w sklepie usunąć dzieci z rodziny sklepowej i uporządkować towary na półkach.


20 grudnia 1922 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Postanowiono:

 • - że udział dla nowych członków 6.000 Mk i 600 Mk. wpisowego.
 • - którzy członkowie wpłacą 5.000 Mk. udziałów do 1.01.1923 r. otrzymają zniżki na zakupach świątecznych 500 Mk.

11 stycznia 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Towary w sklepie na 1.01.1923r. przy sporządzaniu bilansu postanowiono przyjąć w 70 %.Podniesiono pensje sklepowej za VII, VIII i IX o 5.000Mk. a za X, XI, i XII o 10.000 Mk. za I 1923 r. pensja 60.000 Mk, za luty- 70.000 Mk. a za marzec – 80.000 Mk.
J. Dybale za furmankę do Piotrkowa 10.000 Mk.
Ostateczny termin uzupełnienia udziałów do 15.01.1923r.


3 lutego 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Przygotowanie materiałów na Zebranie Ogólne Członków. Lustrator zaproponował aby na Zebraniu Ogólnym uchwalić 10% od pożyczek a 6% od super dywidendy.
Zwrócono uwagę kierownikowi sklepu aby torby i papier do sklepu zaliczać sklepowej do rachunków.
Manko nie może w obecnych warunkach wynosić więcej niż 0,5%.
Zabroniono udzielać kredytu nawet najmniejszego.
Za sprowadzanie towarów - 50.000 Mk., za furmankę – 16.000 Mk.


4 lutego 1923 roku

Zebranie Ogólne Członków

     Otwierając zebranie ks. St.Kieler wyraził ubolewanie, że nie wszyscy członkowie doceniają wartość Stowarzyszenia i nie dopełnili udziałów wg uchwał własnych i dlatego zostali wykluczeni.
Przewodniczący zebrania – lustrator – Majchrzak, asesorzy, Piotr Cieślak i Adam Góra, sekretarz Sz.Jaworowski.
Sprawozdanie i podział nadwyżki przyjęto. Superdywidendę w wysokości 6% postanowiono jednogłośnie przelać na udziały.
Przedstawiono kandydatów na miejsce ustępujących członków Rady Nadzorczej J.Dybałę, i W. Kuźnickiego, wybrano W.Gruszczyńskiego, Andrzeja Górę, Antoniego Ortyla, Adama Fiszera, Ottona Petlesza, Karola Jachmana, Jana Łaskiego i Adama Górę.
Do Zarządu na miejsce O.Kohlera wybrano jednogłośnie O.Kohlera a na zastępcę J.Dybałę.
Za lokal w 1923 roku uchwalono z góry 400.000 Mk.
W wolnych wnioskach Przewodniczący nawoływał aby swych sąsiadów angażować do Stowarzyszenia i do walki ekonomicznej z Żydami.


1 marca 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd pod przewodnictwem Pawła Petzolda

Postanowiono torebki zaliczać ciężar sklepowej a papier do pakowania na koszta handlowe.
10% czystej nadwyżki – 145.678 Mk. podzielono między członkami Rady Nadzorczej proporcjonalnie do udziału w posiedzeniach, całą sumę większością głosów postanowiono przelać na udziały zainteresowanych członków.


6 kwietnia 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Sprawozdanie za I kwartał.
Kupiono towarów za 21 milionów marek, sprzedano za 28 milionów, czysta nadwyżka wyniosła 3.780.000 Mk.
Postanowiono aby towary w sklepie nie były sprzedawane wyżej niż w miejscowych sklepach.
Podniesiono pensję sklepowej z 80.000 Mk. do 160.000 Mk. pod warunkiem, że sklep będzie otwarty od 7rano do 7wieczorem.
Za furmanki po towary do Piotrkowa płacić tyle ile kosztuje pół korca owsa lub wystarać się o tańszą furmankę.


18 maja 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Ponieważ Zarząd Stowarzyszenia zauważył, że po zebraniu 6.04. towar z półek sklepu zaczął znikać, gotówka z towarów dziennych nie wpływała w takiej mierze aby znowu półki zapełnić , na wniosek Sz.Jaworowskiego i O.Kohlera postanowiono sporządzić remanent sklepu. P. K.Gębalski na remanent się nie zgodził i żonie swej stanowczo zabronił, zaznaczając, że go obowiązuje spis remanentu na Nowy Rok i wtedy tylko odpowiada za całość sklepu.
J.Dybała oznajmił , że posłał po zapałki i sklepowa wzięła zamiast 120 Mk.-160 Mk. a od Sz.Jaworowskiego za te same zapałki 200 Mk.
Postanowiono sporządzić remanent 22 maja pod kierunkiem Sz.Jaworowskiego.


29 maja 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

     Ponieważ sklepowy nie zgodził się na spis towarów Rada Nadzorcza Zarządziła przymusowy remanent 22 maja b.r. Sporządzony spis wykazał, że towarów w sklepie było na wartość 6.006.635 Mk. a powinno być na kwotę 9.283.135 Mk.–brakowało sumy 3.276.500 Mk.
Skarbnik O.Kohler, stwierdził, że nie będzie więcej zaciągał pożyczek bo Spółka w Moszczenicy jest studnią bez dna. Ponadto stwierdzono, że zapałki zamiast po 120Mk. były sprzedawane po 160a nawet po 200 Mk., trutki na muchy z 30 na 75 Mk., 5 kg esencji octowej kupionej w dniu 26.04 skalkulowanej na 65.000 Mk. po przerobieniu-dobraniu jeszcze w dniu 22 maja było jej za 73.600 Mk. Do zwyżki sklepowa dała 23 katechizmy, zwyżono je ze 110 Mk. na 600 Mk. a do remanentu sklepu w dniu 22 maja było tych katechizmów 35 szt. Zjawiły się również zeszyty ze starym linimentem i to aż 63 szt. (wszystkie te zeszyty były jeszcze w zimie sprzedane do sklepiku szkolnego po 100 Mk., teraz do remanentu podane po 200 Mk.).
Postanowiono aby K. Gębalski do 2.06. do godziny 9.oo wieczór, wniósł do skarbnika brakujące pieniądze a sprawa nadużycia nie będzie oddana w ręce prokuratora.
Rada nie ma prawa darować nadużycia, które powtarzają się drugi raz, I raz – 6.12.1922 r.
Wstrzymano pensje sklepowej, ma pracować do chwili nowego sklepowego.


4 czerwca 1923 roku

Zarząd

Usprawiedliwiono manko, stwierdzono brak woli oszustwa ze strony sklepowej.


14 czerwca 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Postanowiono na sklepową przyjąć Janinę Dębowską i Józefę Górównę z Moszczenicy za których czynności odpowiadają solidarnie ich ojcowie Józef Dębowski i Adam Góra.
Sklep ma być otwarty od 7 rano do 7 wieczór.
Pensja sklepowych wynosi 200.000 Mk. i 1 % od obrotu.
J. Dybale podniesiono pensję z 50 tys. do 75 tys. Mk.


17 czerwca 1923 roku

Zebranie Ogólne Członków

Przewodniczący zebrania Marcel Fułek. Członkowie domagali się kredytów. Zarząd był przeciwny. Zarząd przekonał członków, że kredyt zrujnował by sklep.


20 czerwca 1923 roku

Zarząd

Postanowiono wybielić mieszkanie sklepowych, wstawić 2 szyby do okien i do drzwi frontowych. Zarząd zwrócił się do Związku Powiatowego Spożywców w Piotrkowie o kredyt w wysokości 3.000.000 zł.
Podpisy: Sz. Jaworowski, Oskar Kohler, Antoni Sitek.


28 lipca 1923 roku

Zarząd

Ze względu na spadek marki i sumienne wypełnianie obowiązków sklepowych, postanowił podnieść pensje sklepowym i J. Dybale o 100 %, furmankę na 80.000 Mk.


28 sierpnia 1923 roku

Zarząd podniósł pensje sklepowym o 50% z 200.000 do 300.00 Mk. a J.Dybale ze 150.000 na 300.000 Mk., furmankę z 80.000 na 100.000 Mk.


30 września 1923 roku

Zarząd

     Ponieważ niektórzy z byłych członków Stowarzyszenia chcą dopełnić swoje udziały a właściwie zapisać się na członków Stowarzyszenia, Zarząd postanowił przyjmować udziały o wartości jednego złotego i wpisowego 10 groszy co w dniu 30.09 wynosi 49.500 Mk.za 1 zł. Pensje sklepowych podniesiono z 300.000 na 450.000 Mk., J. Dybale z 300.000 na 450.000 Mk., furmankę ze 100.000 na 150.000 Mk.


24 października 1923 roku

Zarząd

Podniesiono pensje sklepowym i J. Dybale o 100 % każdej z 450.000 na 900.000 Mk. Furmankę ze 150.000 na 250.000 Mk.


8 listopada 1923 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Sprawozdanie Zarządu zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.
Stwierdzono, że mimo szalonych skoków drożyzny sklep ma towary na półkach. Cukier przydziałowy postanowiono sprzedawać do 15 każdego miesiąca a później po cenie rynkowej udziałowcom w dowolnych ilościach do drugiego dnia a wreszcie osobom postronnym.
Postanowiono przyjmować udziałowców z udziałem 105.000 Mk.
Zarząd upoważniono do wydawania weksli na sumę 50.000.000 Mk.

Podpisy: St.Kieler, P.Petzold, St.Kuźnicki, A.Fiszer, A.Sitek, Adam i Andrzej Góra, Jan Łaski, Ig.Kawnik, O.Kohler i Sz.Jaworowski.


30 listopada 1923 roku

Zarząd

Zarząd – podniósł pensje sklepowym o 100 % do 1.800.000Mk.


10 stycznia 1924 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Akceptacja działań Zarządu. Remanent na 31.12.1923 r. wyniósł 1% plus.


16 stycznia 1924 roku

Zarząd

Ze względu na sumienne prace sklepowych zdecydował o wypłacie gratyfikacji noworocznej po 10 mln. każdej. Postanowiono kupić 2 korce węgla.
Stwierdzono, że sklep powoli ale się rozwija.


15 lutego 1924 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Postanowiono częścią czystej nadwyżki z roku 1923 powiększyć pełne udziały i rzeczywiste pożyczki.
Antoniemu Sitkowi, członkowi Zarządu, przyznano 20.000.000 Mk. tytułem gratyfikacji.


17 lutego 1924 roku

Zebranie Ogólne Członków

Uchwalono jednogłośnie waloryzację pełnych udziałów i pożyczek rzeczywistych.
Skład Rady Nadzorczej pozostał w dotychczasowym składzie na wniosek Sz.Jaworowskiego i również Zarząd na wniosek Andrzeja Góry.


30 kwietnia 1924 roku

Zarząd

Zarząd biorąc pod uwagę stabilizację marki polskiej postanowił ocenę ruchomości sklepu zwaloryzować i przeasekurować.
Ocenę odbyto 30.04 b.r. Oceniał J. Dąbrowski - jako biegły i Zarząd.
Ustalono pensje sklepowym i J. Dybały po 40.000.000 Mk.


31 maja 1924 roku

Zarząd

Postanowiono, przy przeliczeniu pensji sklepowym i J. Dybały z marek na złote zaokrąglić sumę z 40 mln. Mk. na 25 złotych.
Spostrzeżono, że ruch towarów w sklepie jest dość duży a targi małe postanowiono wiadomić o tym Radę Nadzorczą i zrobić remanent sklepu.


26 czerwca 1924 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Postanowiono

 •  zrobić remanent 30.06.b.r.
 • wysłać na wycieczkę do Będzina, Sosnowca, Katowic, Wieliczki i Krakowa Józefa Dybałę, jako najstarszego pracownika Stowarzyszenia,
 • zaangażować na przyszłego kierownika Stowarzyszenia Franciszka Kaźmierczaka na wniosek sekretarz Sz. Jaworowskiego.

3 lipca 1924 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Wynik remanentu wg książek powinno być na 1.07.1924r. towarów na 2.648,85 zł. a było na 1.560,85 zł. a więc manko wynosi 1.088 zł.
Stwierdzono, że poważna część kredytu nie była zapisywana przez obie sklepowe. Józefa Górówna źle wydawała- udowodniono jej to, sprzedawała niektóre towary niżej kalkulacji np. papierosy, kazała dorobić drugi klucz do sklepu. Pozostawianie w sklepie ludzi obcych samych na kilkanaście minut (samodzielne nalewanie nafty), a samej przebywanie poza sklepem.
Stosownie do przyjętych warunków ojcowie sklepowych solidarnie mają pokryć manko. Sklepową na poprzednich warunkach pozostaje J.Dembowska.


19 września 1924 roku

Zarząd

Ze względu na fakt robienia zasadniczych błędów w kalkulacji i nie zna się na asortymentach, postanowiono aby F.Kaźmierczak nie brał żadnej czynnej pracy.


26 września 1924 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Prezes otwierając zebranie podał do wiadomości, że Adam Góra na uzasadnienie rzeczywistej winy córki dotyczącej manka a niewinności w tej sprawie Zarządu, żąda przysięgi od Zarządu. Na co Oskar Kohler odpowiada, że więcej niż przysięga mówią książki i rachunki sklepowe.
Sz.Jaworowski mówi, że przed dwoma laty Zarząd w obecnym składzie przyjmował sklep to J.Dybała nie miał z czem jechać do Piotrkowa po towar jednym koniem, po 10 funtów cukru i różnych drobiazgów przywoził koleją, teraz zdaje się i para koni ma co ciągnąć z Piotrkowa.
Wysoka ocena Zarządu przez Radę Nadzorczą


26 października 1924 roku

Zarząd

Postanowiono podnieść pensję J. Dybale z 25 zł. do 30 zł. ze względu na powiększenie pracy przy kupnie i przemiale zboża.


27 grudnia 1924 roku

Zarząd

Postanowił wypłacić J. Dybale za miesiąc grudzień o 50 % więcej to jest 45 zł. za to, że 15 razy w grudniu był w Piotrkowie w sprawach Stowarzyszenia.
Postanowiono sporządzić remanent 2.01 1925 r.


12 stycznia 1925 roku

Zarząd

Informacja o wynikach remanentu – wynik 4.435,85 zł. a winien być 4.903,60 zł. Niedobór ten zaliczono do manka które wynosi dopuszczalne…… .
Czysta nadwyżka za rok 1924 wynosi 2.763,60 zł.
Na bibliotekę szkolną -100zł., na Straż Ogniową – 100zł.
Jeżeli Ogólne Zebranie się zgodzi o dywidendę ofiarować na budowę domu na sklep Stowarzyszenia.
Rogalski wypowiedział mieszkanie.


 19 stycznia 1925 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

 Józef Dembowski oświadczył, że jego córka pracować będzie do 1.04. Zaangażowaniem nowej sklepowej ma się zając Zarząd.
Łaskiemu za furmankę do Piotrkowa Rada Nadzorcza przyznała 9 zł.


1 lutego 1925 roku

Zebranie Ogólne Członków

     Ks. St.Kieler, zaznaczył, że stan naszego Stowarzyszenia jest pomyślny, bo gdy inne Stowarzyszenia podczas dewaluacji naszej waluty upadły nasze Stowarzyszenie się rozwija i jest nadzieja, że w tym roku bieżącym stan materialny naszego sklepu jeszcze się zwiększy.

Nadwyżka brutto na towarach- 5.926,15 zł.
koszty handlowe – 3.092,82 zł.
amortyzacja ruchomości - 69,75 zł.
czysty nadwyżka- 2.763,60 zł.
Bilans zamknięcia rachunków: kasa – 1096,12zł, towary 3.548,68 zł., ruchomości 627,76 zł.,
Akcje B.P. – 200 zł. Należność w Związku Spożywców -798,94 zł. Razem -6.271,50 zł.
Stan bierny: udziały – 228,06zł., Fundusz społeczny - 44,49 zł., Fundusz budowlany – 22,93 zł. Fundusz oświatowy – 5,74 zł., Fundusz specjalny na spłaty długów – 591,65 zł.
Weksle własne w obiegu płatne 5/I -1000 zł., 10/I – 1000 zł. 20/I – 300 zł., 30/I -300 zł.
Zobowiązania ks. różnych wierzycieli – 15,03 zł.
Czysta nadwyżka - 2763,60 zł.

Podział nadwyżki:

 1. 5% superdywidendy od 13.182,20 zł., jako od sumy wybranych towarów za rok 1924, Wybranych przez udziałowców - 659,11 zł.
 2. 10 % czystej nadwyżki na kapitał społeczny – 276,36 zł.
 3. 50 % czystej nadwyżki na fundusz budowlany 1381,80 zł.
 4. Rada Nadzorcza i Zarząd za posiedzenia - 250, 00 zł.
 5. Straży Ogniowej Ochotniczej - 100,00 zł.
 6. Fundusz Oświatowy - 96,33 zł.
 7. Z funduszu oświatowego wypłacić 100 zł na bibliotekę do 7 kl. szkoły powszechnej w Moszczenicy.

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie i podział nadwyżki.

Wybory Rady Nadzorczej: ks. St.Kieler, P. Petzold, St.Kuźnicki a na zastępców Marcelego Fułka i Józefa Wężyka. Do Zarządu wybrano Sz. Jaworowskiego.


22 marca 1925 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
Na wniosek sekretarza Sz. Jaworowskiego postanowiono zaliczyć udział Katarzyny Kaźmierczak i dywidendę 5% od 146,80 zł., adamowi Górze darowano 50 zł., których nie dopłacił do manka córki Józefy.
Prezes Stowarzyszenia oświadcza, że p. Ender Stefan oddaje plac pod Spółkę pomiędzy młynem a domem p. J. Rogalskiego.
Zebrani proszą prezesa o wyjednanie kamieni na fundament od dzierżawcy z Rękoraja.


22 maja 1925 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Kamieni z Rękoraja nie będzie , bo jedną połowę zabiera dzierżawca a druga zostaje na gruncie.
Remanent wykazuje manko w wysokości 731,87 zł., spis towarów na sumę 4716,57zł. a wg książek winno być 5448,44 zł.
Komisja Rewizyjna sporządzi kontrolę sklepu i wyniku manka.
Omówiono sprawę zwrotu pożyczki Heleny Rybaczki – 300 rubli, które wniósł w 1919 roku Norbert Toszek. Ona żąda 1 zł. za 1 rb.
Postanowiono zbadać relację pomiędzy tymi walutami.


29 maja 1925 roku

Rada Nadzorcza

Komisja Rewizyjna potwierdza wynik remanentu z tym, że co wynika ….. , udziałów jest pominięcie w spisie niektórych towarów.
Postanowiono, że remanent odbędzie się przy zdaniu sklepu przez Janinę Dembowską z tym że Rada deleguje jedną osobę i sklepowa swojego człowieka.
Rada nie zgodziła się na Kuźnicką i Jagodzińskiego, optowała za Alojzym Hausmanem z kaucją 500 zł. gotówką lub wekslami z odpowiednim żyrem.


8 czerwca 1925 roku

Rada Nadzorcza, Zarząd, Komisja Rewizyjna

     Pod przewodnictwem Prezesa ks. St.Kielera przy współudziale członków Rady Nadzorczej, Zarządu komisji Rewizyjnej Oskara Kohlera, W.Gruszczyńskiego, M.Fułka, Karola Jachmana, Adama Fiszera, St.Kuźnickiego, A.Sitka, Jana Łaskiego, J.Dybały i Sz.Jaworowskiego.
W sklepie zatrudniono panny Kohlerówny na wniosek skarbnika. O.Kohlera, gdyż z Hausmanem nie można było dojść do porozumienia, bo nie chciał dać kaucji.
Wysokość manka ostatecznie po odliczeniu upustu 1% wyniosła 421,66zł., po potrąceniu ostatniej wypłaty wysokości 108,63zł. pozostało do wpłaty 313,03 zł.


2 października 1925 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Omawiano sprawę długów Spółkowych, gdyż często zainteresowani zwracają się do Prezesa Stowarzyszenia o zwrot swych pożyczek. Postanowiono przygotować dane urzędowe i rzeczywiste wartości. Rada upoważniła Zarząd aby wymógł od Dembowskiego spłatę manka . Jeżeli do 15.10. br. nie będzie wpłaty to sprawę przekazać sądowi.
Rezygnację funkcji skarbnika złożył Oskar Kohler, na jego miejsce wybrano Czesława Kałbę miejscowego nauczyciela.
Prezes przekazał informację, że p. Chabowski ofiarował Stowarzyszeniu 150 wozów kamienia na budowę sklepu.
Postanowiono aby sklepowe co miesiąc odkładały na kaucję 50 zł. do kasy Stowarzyszenia.


10 grudnia 1925 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Kierownik Stowarzyszenia dając sprawozdanie z działalności sklepu stwierdził, że mimo zastoju w przemyśle, który dotknął Moszczenicę, sklep rozwija się bardzo dobrze. Mimo to należy dokładać starań aby zmniejszać wydatki.
Upoważniono Zarząd do zwrotu pożyczek według ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej plus 40% wartości.


13 stycznia 1926 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Do dnia dzisiejszego wypłacono 300zł. pożyczek, które nadal należy regulować.
Remanent wykazał bardzo dobrą pracę sklepowych i dlatego przyznano roczną gratyfikację po 100 zł. zapisując ją na kaucję.
Opracowano projekt podziału czystej nadwyżki.
Podano informację, że 22 stycznia odbędzie się powiatowy informacyjny Zjazd Rad Nadzorczych i Zarządów Stowarzyszenia Spożywców.


31 stycznia 1926 roku

Ogólne Zebranie Członków

     Ks. Proboszcz otwierając zebranie zaznaczył, że sklep rozwija się dobrze lecz jakieś ciemne i fałszywe jednostki po faryzeuszowsku, podstępnie działają na szkodę Stowarzyszenia bo zniechęcają do pracy w Stowarzyszeniu. Stwierdził, że sklep spełnia zupełnie dobrze swe zadania na miejscowym rynku. Bo jest regulatorem cen.
Poinformował również o przyczynach dla których nie przystąpiono do budowy domu dla Spółki. Najgłówniejszą jest nie przyznanie placu przez Endera syna, który nie uznał decyzji ojca. Kierownik Stowarzyszenia Sz.Jaworowski stawia wniosek by zebranie przywróciło prawa członkom, którzy wpłacili większe sumy na udziały lub częściowo uzupełnili udział, bo obecny stan jest dla nich krzywdzący. Zebranie przyjęło wniosek jednogłośnie mocą którego około 70 osób uzyskało członkostwo.
Do opracowania budżetu Zebranie upoważniło Radę zaznaczając aby wydatki nie przewyższały te z 1925 roku.
Uzupełnienie składów Rady i Zarządu.
Prezes Stowarzyszenia ks. Stanisław Kieler ze względu na brak zdrowia i czasu nieodwołalnie zrzeka się, zebrani jednak proszą by pozostał nadal, na co Prezes się nie zgadza.
Do Rady wybrano, W.Gruszczyńskiego-powtórnie, W.Kuźnickiego, K.Gębalskiego, Wincentego Podleckiego, Adama Górę, Fr.Kaźmierczaka a na zastępców Michała Jagodzińskiego, Władysława Krawatka, Józefa Krawczyka.
Do Komisji rewizyjnej, Marcelego Fułka, i Antoniego Rogowskiego.
Rezygnacja Sz.Jaworowskiego z Zarządu i kierownika Stowarzyszenia, czego zebrani nie chcą przyjąć do wiadomości.
Ostatecznie wycofano z rady a wybrano do Zarządu K.Gębalskiego a dorady wprowadzono Michała Jagodzińskiego.
Ponadto do Zarządu weszli, Czesław Skałba, i Antoni Sitek a na zastępców J. Dybała i Roch Lis.
Tak więc Rada w osobach, W. Gruszczyński, St. Kuźnicki, Wł-w Kuźnicki, Wincenty Podlecki, Adam Góra, Fr.Kaźmierczak i M.Jagodziński.
Zebranie zaakceptowało propozycje Rady Nadzorczej w sprawie podziału czystej nadwyżki.


12 lutego 1926 roku

Zebranie ustępującej oraz nowo wybranej Rady Nadzorczej i Zarządu, które odbyło się celem oddania sklepu. (ostatnie z udziałem ks. Stanisława Kielera)

Stan sklepu: - remanent 12.02.1926 r. – 3.564,96 zł.

 • ruchomości -                    564,98 zł.
 • gotówki -                           92,36 zł.
 • Związek Powiatowy -   1.778,61 zł.
 • Związek w Warszawie -  249,88 zł.
 • 2 akcje B P -                    200,00 zł.
  --------------------------------------------
  Razem:                        
  6.450,79zł

Dywidendy Związku Spożywców w Piotrkowie- 736,90 zł.
Długu do natychmiastowej wypłaty - 895,00 zł.
J. Dybale darowano przez tajne głosowanie zagubioną niegdyś oponę.
Wszystkie książki, papiery i blankiety Stowarzyszenia ustępujący Zarząd oddaje nowemu.


23 lutego 1926 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

    Pod przewodnictwem Waleriana Gruszczyńskiego przy współudziale członków Rady Nadzorczej, Zarządu, Cz.Skałby, A.Sitka, Fr.Kaźmierczaka, w. Podleskiego, Adama Góry, M. Jagodzińskiego, k. Gębalskiego i Rocha Lisa.
Ukonstytuowanie się Rady; na przewodniczącego wybrano W.Gruszczyńskiego, na zastępcę Fr.Kaźmierczaka. W zarządzie Cz.Skałba – skarbnikiem, na kierownika i sekretarza K.Gębalskiego, w zastępstwie sekretarza M.Jagodziński z Rady Nadzorczej.
Dla dostawcy towarów J.Dybały zmniejszono pensje z 45 na 30zł., jeżeli się nie zgadza, to za powyższą kwotę towary będzie woził A.Sitek. Fr. Kaźmierczak proponuje tańszą furmankę, pojedynka 5 zł., para 8 zł., furmanił będzie Lis Roch. Rada i Zarząd przyjęli powyższe wnioski. Rogalski domaga się podwyżki komornego na 1926 rok z 300 zł. na 500 zł.. Podjęto decyzję o podwyżce o 100 zł.
Na list Józefowa Biłgorajskiego, prośba o ofiarę na budowę sklepu uchwalono wysłać 10 zł.
Rada nadzorcza upoważniła Zarząd do wystawiania weksli na zakupy towarów do 1500 zł.


25 czerwca 1926 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Poruszono sprawy zabezpieczenia sklepowych do Powszechnej Kasy Chorych w Piotrkowie. Postanowiono zapytać w Związku Stowarzyszenia Spożywców w Piotrowie czy jest to konieczne.
Podniesiono sprawę pensji Zarządu na co Cz. Skałba i K. Gębalski zrezygnowali z 2% na 1,5%.


20 września 1926 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Sklepowa rezygnuje z pracy, bo wychodzi za mąż.
Dotyczy furmana, Lis Roch, żąda podwyżki na pojedynkę z 5,5zł. na 7.5 a za parę z 8 zł. na 12 zł. Członek Zarządu A. Sitek zgadza się jeździć w pojedynkę za 6.5zł. a parą za 8 zł. do Nowego Roku.

Marża na towary pierwszej potrzeby 10–15%, a pozostałe 15–20 %.


6 listopada 1926 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

W dniach 13 – 15 X dokonano lustracji Spółki przez lustratora Opolskiego. Na załączony list do protokołu Rada da odpowiedź na następnym zebraniu . W tym celu sekretarz ma się postarać o nowy statut, instrukcje i ustawy.
Kierownik informuje, że sprowadza mąkę workami dla członków po zaniżonej cenie.
Skarbnik od 1 listopada zdał kasę kierownikowi sklepu K.Gębalskiemu, saldo wyniosło 410,08 zł., którą zdał w gotówce.
K.Gębalski – prowadzi książkę kasową, kalkulację towarów i bloczki.
Cz.Skałba prowadzi dziennik główny udziałowców i jest sekretarzem Stowarzyszenia.
Stosownie do zaleceń lustratora, celem zmniejszenia kosztów handlowych pensje Zarządu zmniejszono.
Uchwalono stałe pensje dla K.Gębalskiego i Cz.Skałby po 50 zł. miesięcznie a dostawca towarów do 40 zł. miesięcznie.


15 grudnia 1926 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Sklepowe zobowiązano do złożenia pisemnej gwarancji odpowiedzialności za towar w sklepie na rok 1927.
Obrót za listopad wyniósł 6.674 zł. a do 14 grudnia 2.970 zł.
Celem zapoznania się ze statutem, ustawą i instrukcjami członkowie Rady i Zarządu, organizowane będą spotkania po świętach Bożego Narodzenia.
Kierownik K. Gębalski ostrzega, że w Moszczenicy pojawiło się niebezpieczeństwo dla Spółdzielni, konkurencja w postaci kilku nowych sklepików. Rada zaleciła zaniżyć ceny towarów aby być konkurencyjnym.
Postanowiono urządzić choinkę dla dzieci członków Stowarzyszenia i na organizację dano 120 zł.


31 grudnia 1926 roku

Komisja Rewizyjna

sprawdziła kasę u K. Gębalskiego, gotówki 563,49 zł.. Sprawdzono książkę sklepową, pozycje są wpisane podług rachunków a targi zgodne z kwitariuszem wpływów. Wyniki remanentu;

 • - remanent -                          3.395,32 zł.
 • - odpisy -                                  241,73 zł.
 • - manko dopuszczalne -           315,00 zł.
 • - manko niedopuszczalne-       162,36 zł.
 • - targi -                                62.981,00 zł.

      Ogólna wartość sprzedaży 67.095,41 zł.


26 stycznia 1927 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

K. Gębalski żali się, że nie wszyscy byli przy sporządzaniu remanentu a przedtem sami się zgłosili.
Różnica zdań w sprawie treści oświadczeń pisemnych od sklepowych. Sekretarz ma przygotować tekst.
Remanent wykazał manko w wysokości 493,36 zł., zostało przez Radę przyznane sklepowej a nie udzielono jej gratyfikacji za rok 1926.
Podniesiono stawkę za furmankę, pojedynka 7 zł. a para – 10 zł.
W. Flaut posiadająca sklep mięsny prosi o wstawienie towaru Spółki. Rada jest przeciwna i zgłasza aby p. Flaut dawała mięso do Spółki.


2 marca 1927 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Lustrator Tyberowski zdał sprawozdanie z dokonanej lustracji Spółdzielni i udzielił następujących wskazówek.
Nie wszystkie zalecenia wykonano z poprzedniej lustracji a mianowicie ,

 • nie dopracowano regulaminu pracy Rady Nadzorczej i Zarządu.
 • nie pobrano gwarancji na piśmie od sklepowych,
 • nie zarejestrowano zmian statucie w sądzie,
 • Rada powinna dopilnować aby zalecenia były wykonane,
 • Spółdzielnia posiada 250 członków a tylko 54 % obrotów stanowią zakupy członków. Jest nawet 27 członków, którzy nic nie zakupili.
 • lepszy jest dzisiaj system kartkowy niż bloczkowy.
 • należy starać się o zwiększenie ilości członków,
 • Rada powinna dzielić się na trzy wydziały: rewizyjny, gospodarczy i oświatowy,
 • Komisja Rewizyjna powinna co miesiąc sprawdzać rachunki i protokołować wyniki,
 • Zarząd powinien zbierać się osobno i protokołować podjęte decyzje,
 • wykazane manko sklepowa powinna zapłacić a za 1926 rok otrzymać gratyfikację,
 • działalność Spółdzielni jest dosyć dobra, kalkulacja towarów odpowiednia,
 • koszty handlowe zmniejszyć do 8,8 % ale należy dążyć do 7 %,
 • jest przyrost w obrotach co wykazuje, że Spółdzielnia się rozwija,
 • polepszyły się zakupy w Związku -84 %oraz zakupy członków,
 • lista udziałowców jest niezgodna z dziennikiem głównym,
 • nie ma spisu ruchomości,
 • ubezpieczenie od ognia jest za wysokie i należy jak najprędzej ubezpieczyć od kradzieży,
 • powinno rozpowszechnić się czytanie gazet Spółdzielczych.

Ponieważ 6 marca odbędzie się Ogólne Zebranie, więc wylosowano część członków Rady, ustępują: M.Jagodziński, W.Podlecki, W.Kuźnicki.
Pozostająca rok następny (1927), W.Gruszczyński, Fr.Kaźmierczak, M.Fułek, A.Rogowski, Adam Góra, St.Kuźnicki.
Na miejsce ustępujących Rada proponuje na Ogólne Zebranie, Franciszka Zarzyckiego, A.Fiszera, Andrzeja Górę i Jana Misiaka.


2 marca 1927 roku

Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na przewodniczącego zebrania wybrano Sz. Jaworowskiego a na zastępców ks, Wincentego Harasimowicza i Józefa Wężyka.
Obecnych 132 osoby.
Czysty zysk za 1926 rok wynosi 2.373 zł.
Kapitał Spółdzielni obrócił się 16 razy a powinien 18, pensje pracowników wynoszą 6% a powinny 4%.
Przyjęto zmiany w statucie. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków i dwóch zastępców. Zarząd wybierany jest przez Radę.

Podział nadwyżki za 1926 rok - 2,373,69 zł.

 • f. społeczny - 20 % - 474,72 zł.
 • 10% od udziałów - 113,83 zł.
 • 2.5% od zakupów - 789,99 zł.
 • wynagr. Rady i Zarządu - 222,00 zł.
 • na bibliotekę szkolną - 25,00 zł.
 • resztę na f. budowlany

Dywidendę dopisać do udziałów, przy posiadanych pełnych można wypłacić.
W uzupełniających wyborach kandydaci otrzymali głosy, ks. W.Harasimowicz i Sz.Jaworowski Jednogłośnie, Jan Misiak-51, F. Zarzyecki-47, A. Fiszer -40, W. Augustyniak-29, Stanaszek 30, Andrzej Góra -17 głosów. Misiak wchodzi jako trzeci, a na zastępców Fiszer i Zarzecki.
W wolnych wnioskach członkowie domagają się słoniny w sklepie. Zarząd ma się postarać o ten artykuł i poinformować z obrotu tym artykułem.


15 marca 1927 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Zarząd pod przewodnictwem ks. Wincentego Harasimowicza.
Wybory na przewodniczącego Rady wygrał w tajnym głosowaniu W. Gruszczyński -5 gł.. ks. kanonik Harasimowicz -2 gł. I Sz. Jaworowski – 2 gł. Na zastępcę został wybrany ks. Harasimowicz – 7 gł., sekretarzem jednogłośnie wybrano A. Rogowskiego.

Rada podzieliła się na wydziały:

 • Gospodarczy – W. Gruszczyński, j. Misiak i Fr. Kaźmierczak.
 • Rewizyjny – M.Fułek, A. Rogowski, St. Kuźnicki.
 • Oświatowy – ks. Kanonik, Sz. Jaworowski, Adam Góra.

Zgłoszono projekt założenia filii sklepu w budce na fabryce.
Ustalono miejsce zebrań w Domu Ludowym.


28 marca 1927 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Sprawa funkcjonowania sklepu, remanentu, utworzenia filii w fabryce, wysłanie pisma do dyrektora Petzolda.
Manko kasowe z lat ubiegłych, przeanalizuje wszystkie dokumenty ks. Kanonik.
Zarząd zgodnie z zaleceniem lustratora ma zamiar wprowadzić system kartkowy na miejsce bloczkowego.


31 marca 1927 roku

Komisja Rewizyjna

Remanent -                          4.698,29 zł.
Odpisy -                                    94,80 zł.
0,5% manka dopuszcz. -          82,00 zł.
Manko niedopuszcz. -               55,65 zł.
Targi -                                16.430,00 zł.
_______________________________

Wartość sprzedaży -         21.360,74 zł.


26 kwietnia 1927 roku

Protokół Działu Gospodarczego

Wnioski:

 • sprowadzany towar odpowiada potrzebom członków.
 • niektóre towary powinny być sprowadzane w lepszym gatunku np. cukier, faryna, mąka pszenna i śledzie.

27 kwietnia 1927 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd

Postawiono wniosek o wprowadzenie do sprzedaży chleba i słoniny. Ustosunkował się do tego K.Gębalski, który twierdzi, że przyczyną nie wprowadzenia jest brak gotówki bo członkowie są zadłużeni w sklepie.
Kwestie ubezpieczenia przyśpieszyć.


c.d.n.

FIRMA:
Gminna Spółdzielnia 
"Samopomoc Chłopska"

w Moszczenicy
ul.Piotrkowska 21
97-310 Moszczenica
NIP: 7710009480
REGON: 000364498

 KONTAKT:

 Tel./Fax: 44 616 93 22

 eMail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logowanie do strony